Rietavo savivaldybė - Rietavo lopšelis - darželis

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 15554636
Šiandien apsilankė: 19467
Dabar naršo: 444
Pradžia > Veiklos sritys > Švietimas
Versija spausdinimui
Rietavo lopšelis - darželis

BENDRA ĮSTAIGOS CHARAKTERISTIKA

Švietimo teikėjo pavadinimas: Rietavo lopšelis – darželis.

Rietavo lopšelio – darželio teisinė forma ir priklausomybė: Savivaldybės biudžetinė  įstaiga.

Lopšelio – darželio grupė: neformaliojo švietimo įstaiga.

Lopšelio – darželio tipas: lopšelis – darželis, vykdomos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

Lopšelio – darželio adresas: Paupio g. 10, LT-90313, tel./fax. 8~448 68581,

el.p. rietavodarzelis@zebra.lt

Direktorė – Stefa Steponavičiūtė 

Misija: Rietavo lopšelis-darželis – tai įstaiga, kuri organizuoja ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkindama ugdytinių poreikius, sudarydama sąlygas bendražmogiškų vertybių atsiskleidimui, laisvos, kūrybiškos, savimi pasitikinčios asmenybės ugdymui(si), užtikrindama saugią ir sveiką aplinką vaikams ir darbuotojams.

Vizija: moderni, demokratijos principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą įstaiga, teikianti kokybiškas socialines, edukacines ir kultūrines paslaugas klientams.

Filosofija: mums rūpi vaikai, jų socializacija, tai, kuo jie gyvena ir kuo taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, siekiame kelti profesinę kompetenciją.

Tikslas – tapti nuolat besimokančia, modernia ikimokykline įstaiga.

Prioritetinės kryptys:

 • Gerinant ugdymo kokybę, tobulinti vaikų ugdymo procesą ir modernizuoti aplinką, gilinti pedagogų profesines kompetencijas, organizuoti sistemingą tėvų švietimą;
 • Tenkinant vaikų prigimtinius poreikius, padėti atsiskleisti vaiko asmenybei, puoselėti jo individualumą, optimaliai tenkinti vaiko psichinį saugumą, fizinį aktyvumą, saviraiškos poreikius;
 • Tobulinant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą įstaigoje, plėsti socialinį paslaugų tinklą.

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Priėmimo į lopšelį-darželį tvarką nustato Rietavo savivaldybės taryba.

 1. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes prioritetai teikiami:
  • neįgaliems vaikams;
  • vaikams iš nepilnų šeimų;
  • mokinių ir studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, vaikams;
  • socialiai remtinų šeimų vaikams;
  • vaikams iš tų šeimų, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų, arba vienas iš tėvų yra pirmos grupės invalidas.
 2. Tėvai (globėjai) lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą, vaiko sveikatos būklės pažymėjimą ir gimimo liudijimo kopiją.
 3. Vaikų grupės formuojamos kasmet nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d.. Vaikai į lopšelio grupes priimami 1,5 – 3 m., skaičius - ne mažiau 10 ir ne daugiau 15, į darželio grupes – 3 – 5 m., skaičius – ne mažiau 15 ir ne daugiau 20 vaikų.
 4. Nepranešus apie lopšelio- darželio lankymą daugiau kaip 1 mėn., vaikas išbraukiamas iš lopšelio-daržeio sąrašų.
 5. Vaiko priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu .
 6. Išvykimas įforminamas įsakymu, tėvams visiškai atsiskaičiuos už vaiko išlaikymą.
 7. Švietimo santykiai tarp priešmokyklinio amžiaus vaiko ir lopšelio-darželio įforminami rašytine sutartimi.
 8. Ugdymo sutartį su lopšelio-darželio direktoriumi sudaro tėvai (globėjai), ji registruojama sutarčių registracijos žurnale.
 9. Švietimo santykiai prasideda nuo vaiko ugdymo dienos.

DARBAS PAGAL UGDYMO PROGRAMAS

Ugdymo procesas organizuojamas pagal Rietavo lopšelio-darželio programą, kurią, vadovaudamosi valstybine programa, sudarė mūsų lopšelio-darželio auklėtojos.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse dirbama pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (-si) programą”, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147.

Nuo 2007 m. dirbame pagal naują ikimokyklinio ugdymo programą. Priimdami šį iššūkį – parengti savo ikimokyklinio ugdymo įstaigos programą – prisiėmėme visą atsakomybę už vaikų poreikių tenkinimą ir ugdymo(si) sėkmę.

 

UGDYTINIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖ KALENDORINĖMIS DIENOMIS

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2009-10-26

2009-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2009-12-23

2010-01-06

Pavasario (Velykų)

2010-03-29

2010-04-02

Papildomos

2009-11-23

2009-11-27

Papildomos

2010-02-08

2010-02-12

PEDAGOGAI

  Lopšelyje – darželyje dirba 25 pedagogai, 12 iš jų turi aukštąjį išsilavinimą.10 pedagogių turi ikimokyklinio ugdymo auklėtojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją, 6 – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 6 pedagogai turi priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.

Specialiųjų poreikių vaikams (turintiems kalbėjimo sutrikimų) teikiama logopedo pagalba. Dviems vaikams buvo taikoma individuali ugdymo programa.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pedagoginės veiklos stažas

Pareigos, kategorija

Kokią mokyklą ir kada baigė

Specialybė

1.

Stefa Steponavičiutė

24 m.

Direktorė

III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Šiaulių pedagoginis institutas, Klaipėdos ikimokyklinio aukl. fakultetas 1985 m.

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

2.

Vitalija Jonušienė

20,8 m.

Pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1990 m.

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

2.

Vitalija Jonušienė

20,8 m.

Priešmokyklinio ugd. ped. metod.

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1990 m.

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

3.

Irena Jokubaitytė

27 m.

Auklėtoja metod.

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1987 m.

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

4. 

Vida Gliožienė

24,8 m.

Priešmokyklinio ugd. ped.

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1989 m.

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

5.

Dalia Monstavičienė

44 m.

Vyr. auklėtoja

Klaipėdos pedagoginė mokykla 1964 m.

Pradinių kl. mokytoja

6.

Stasė Vaičekauskaitė

32 m.

Priešmokyklinio ugd. ped. metod.

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1989 m.

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

7.

Irena Gudauskaitė

25,8 m.

Vyr. auklėtoja

Klaipėdos pedagoginė mokykla 1983 m.

Ikimokyklinių įstaigų auklėja

8.

Laimutė Barsteigienė

28 m.

Auklėtoja metod.

Vilniaus pedagoginė mokykla 1980 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

9.

Vida Kinderienė

28,6 m.

Vyr. auklėtoja

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1980 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

10.

Vida

Turskienė

24,8 m.

Vyr. auklėtoja

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1984 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

11.

Vijoleta Gedrimienė

23,7 m.

Vyr. auklėtoja

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla 1989 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

12.

Vida

 Čirbienė

21 m.

Vyr. auklėtoja

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1987 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

13.

Danguolė Šlimienė

25 m.

Auklėtoja metod.

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1983 m.

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

14.

Regina Gudauskienė

16,7 m.

Auklėtoja metod.

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1987 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

15.

Vida Meiženienė

29,8 m.

Auklėtoja metod.

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1983 m.

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

16.

Alina Kuzmenkova

3 m.

Auklėtoja

Šiaulių universitetas 2003 m.

Pradinio ugdymo pedagogika

17.

Ramutė Gudauskaitė

3 m.

Auklėtoja

Klaipėdos universitetas 2007 m.

Edukologijos bakalauro

18.

Kristina Budžienė

3 m.

Auklėtoja

Klaipėdos pedagoginė mokykla 2004 m.

Pradinių klasių mokytoja

19.

Irena

Kaulienė

23 m.

Auklėtoja

Klaipėdos universitetas 1994 m.

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

20.

Vida Andriuškienė

20 m.

Vyr. logopedė

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1989 m.

Defektologija

21.

Raimonda Jasienė

23 m.

Meninio ugd. mokytoja metod.

Šiaulių pedagoginis institutas 1993 m.

Pradinio mokymo pedagogė

22.

Jūratė

 Šuopienė

25,8

Priešmokyklinio ugd. ped. metod.

Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla. 1988 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

23.

Bronė Valdžienė

29,6

Priešmokyklinio ugd. ped. metod.

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1978 m.

Vaikų darželio auklėtoja

24.

Daiva Daukšienė

3 m.

Priešmokyklinio ugd. ped.

Klaipėdos kolegija  2004 m.

Priešmokyklinio ugd. pedagogas

25.

Rita

Jovaišienė

3 m.

Auklėtoja

Aukštesnioji Klaipėdos ped. mokykla 1992 m.

Pradinių klasių mokytoja

LOPŠELIO-DARŽELIO TRADICIJOS

  Įstaigoje tradicija tapusios šventės –  Rugsėjo 1-osios šventė, Rudenėlio šventė, Šv. Kalėdos; Šv. Velykos; Kaziuko mugė; Užgavėnės; Teatro savaitė, Motinos dienos minėjimai, Šeimos šventės, palydos į mokyklą, Vaikystės šventė.

 Kiekviena įstaigos grupė turi savo pavadinimą.

AKIMIRKOS IŠ TRADICINIŲ RENGINIŲ

                                   

              

               

               

              

Paskutinis atnaujinimas: 2010-07-08 13:51:44

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.