Rietavo savivaldybė - straipsniai : KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 6575751
Šiandien apsilankė: 44427
Dabar naršo: 307
Skelbimai
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is):

VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

Remiamos veiklos: susijusios su VVG teritorijos kultūros savitumo išsaugojimu, tradicijų tęstinumu, kultūros vertybių puoselėjimu. Remiama švietėjiška veikla, leidyba ir kitos veiklos, skirtos bendruomeniškumui ugdyti, įtraukiant jaunus žmones į bendruomeninę veiklą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys.

Paramos gavėjo pobūdis: NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 68 523,70 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

9 789,10 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • Iki 80 proc. (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą)
  • Iki 95 proc. kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritis „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“

(kodas LEADER-19.2- 4.2)

Remiamos veiklos: remiami projektai, skirti žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse kurti ir (arba) plėtoti, įskaitant produktų gamybą, pardavimą, perdirbimą ir rinkodarą. Pagal veiklos sritį remiamos veiklos:

-  žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara;

-  perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;

-  naujų inovacijų diegimas.

Projekte turi būti kuriamos darbo vietos ypač asmenims iki 40 metų.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: privatūs juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys.

Paramos gavėjo pobūdis: privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio sektoriaus ekonomine veikla.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 293 423,34 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

48 903,89 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • iki 50 proc. (kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus).
  •  iki 70 proc. (kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia  privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims)).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

VPS priemonė „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6)

Remiamos veiklos: remiami projektai, investuojantys į energijos išteklių panaudojimo ir (arba) energijos efektyvumo didinimo priemones.

Pagal priemonę remiama kaimo vietovei svarbių statinių energetinių savybių gerinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiklos, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, ekologiškas medžiagas, kurios leis sumažinti energijos išteklių sąnaudas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys

Paramos gavėjo pobūdis: NVO, viešoji įstaiga, bendruomeninė organizacija, biudžetinė įstaiga

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 78 213,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

39 106,50 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 440 160,04 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.trvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 31 d., 8.00 val. iki 2019 m. birželio 28 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai. Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.  Jeigu vietos projektą teikia fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje Sedos g.6, Telšiai ir telefonais +370 616 38 484; +370 616 57 746 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.